Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Każdy projekt finansowany z zewnętrznych źródeł finansowych, zawsze w treści umowy o dofinansowanie nakłada obowiązek na Beneficjenta pomocy, aby dla projektu prowadzony był wyodrębniony kod księgowy lub wyodrębniona ewidencja księgowa. Zakres ten jest w pierwszej kolejności badany przez zespoły kontrolne, podczas kontroli projektu.

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, słuchacze nabędą umiejętności poprawnego prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE.

Program szkolenia

1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE.

2. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych oraz u innych beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE:
a. polityka rachunkowości;
b. dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa);
c. plan kont.

3. Dostosowanie polityki rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych oraz u innych beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE do wymagań wyodrębnionej ewidencji:
a. wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie;
b. wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych;
c. wyodrębniona ewidencja rozrachunków;
d. wyodrębniona ewidencja kosztów i przychodów;
e. odpowiedni Kod Księgowy.

4. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.

5. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego:
a. kontrole projektów na miejscu;
b. kontrole na zakończenie realizacji projektu.

6. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.