Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, działu III Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszać się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej. Omówimy praktyczne problemy związane z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa odnoszącego się do wymiaru, poboru i dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji rządowej, którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Program szkolenia

1. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

3. Pojęcie należności publicznoprawnej w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego.

4. Domniemanie konieczności wydania decyzji administracyjnej w stosunku do niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym.

5. Pełne stosowanie przepisów KPA do ustalania oraz określania należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
a. zasady ogólne postępowania administracyjnego;
b. strona postępowania;
c. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego;
d. postępowanie dowodowe;
e. protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
f. zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji;
g. decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji;
h. metryka sprawy administracyjnej.

6. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu tzw. rozporządzenia wierzycielskiego.

7. Wszystko o upomnieniu i o tzw. działaniach miękkich wierzyciela.

8. Upoważnienia:
a. upoważnienia z ustaw ustrojowych;
b. upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
c. upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej;
d. upoważnienia w myśl standardów INTOSAI;
e. wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
f. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
g. tytułu wykonawczy;
h. rodzaje tytułu wykonawczego;
i. dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.

9. Odpowiednie, czyli jakie, stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.

10. Niepodatkowe należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.