Należności budżetowe i ich egzekucja w JSFP – nadpłaty, przedawnienia, odsetki, odpis aktualizujący, prezentacja w sprawozdaniach oraz inwentaryzacja

Dostępne terminy

Opis szkolenia

25 marca 2024 r. zmianie ulegną zasady podejmowania czynności egzekucyjnych w stosunku do należności pieniężnej nieprzekraczającej dziesięciokrotności kosztów upomnienia, ustalono sposób przedawniania kosztów upomnienia oraz zmieniono zasady wygasania należności podatkowej rozłożonej na raty po niespłaceniu rat.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z należnościami budżetowymi, w szczególności obowiązkiem ich dochodzenia, egzekucji, zasad ujmowania i konieczności naliczania odsetek. Istotnym elementem rachunkowości jest zasada ostrożności, która wymaga realnego prezentowania należności w bilansie.

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za egzekucję dochodów stanowiących środki publiczne, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie.

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych, osób odpowiedzialnych za ewidencję księgową oraz uczestniczących w egzekucji należności.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne w postępowaniu egzekucyjnym:
a. czynności przedegzekucyjne;
b. postępowanie egzekucyjne;
c. wzór tytułu wykonawczego;
d. zasady wypełniania tytułu wykonawczego;
e. upomnienie;
f. procedura postępowania egzekucyjnego.

2. Należności w ujęciu księgowym:
a. uregulowania w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach;
b. zapisy stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości;
c. ewidencja należności;
d. odpisy aktualizujące należności;
e. należności wyrażone w walucie obcej.

3. Rodzaje odsetek:
a. odsetki ustawowe;
b. odsetki kapitałowe wynikające z czynności prawnej;
c. odsetki ustawowe za opóźnienie;
d. maksymalne odsetki za opóźnienie;
e. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych;
f. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;
g. podwyższone odsetki od zaległości podatkowych;
h. obniżone odsetki od zaległości podatkowych;
i. odsetki od zobowiązań w prawie podatkowym;
j. odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Zaliczanie wpłaty dłużnika na poczet spłat raty długu oraz na spłatę odsetek.

5. Zasady określania terminu płatności odsetek:
a. termin oznaczony w dniach;
b. termin oznaczony w tygodniach;
c. termin oznaczony w miesiącach.

6. Powiązania należności ze sprawozdawczością budżetowa i finansową.

7. Inwentaryzacja należności.

8. Odpowiedzialność w zakresie zaniechania dochodzenia należności budżetowych.

9. Zagadnienia problemowe:
a. Jednostka nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. Czy należy zaliczać wpłaty najpierw na zaspokojenie w pierwszej kolejności zaległych należności ubocznych oraz zaległych świadczeń głównych?
b. Czy należy powiadomić dzierżawcę o wysokości naliczonych odsetek?
c. Czy jeżeli koszt wysyłki wezwania do zapłaty przewyższa koszt naliczonych odsetek, to czy gmina ma obowiązek wystosowania takiej informacji?
d. Jaki jest termin przedawnienia odsetek?
e. Czy można umorzyć należność na podstawie sporządzonego protokołu z kalkulacją dokumentującą, że koszty dochodzenia i egzekucji przewyższają należność?

10. Czy koszty egzekucyjne powinny być przypisane (jeżeli tak, to kiedy)? W jakim terminie gmina powinna zapłacić za koszty egzekucyjne?

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.