Spis z natury środków trwałych w JSFP – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Celem spisu z natury czy weryfikacji jest doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego majątku z rzeczywistym. W przypadku środków trwałych będzie to przebiegać na nieco innych zasadach, niż przy sprawdzaniu ilości i jakości zapasów.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej spisu z natury środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać spis z natury środków trwałych, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jego przeprowadzania i rozliczania.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za prowadzenie spisu z natury środków trwałych w JSFP.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przeprowadzania spisu z natury środków trwałych:
a. Ustawa o Rachunkowości;
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej;
c. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

2. Istota inwentaryzacji w postaci spisu z natury oraz jej podstawowe cele.

3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.

4. Etapy spisu z natury:
a. Etap przygotowawczy;
b. Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji);
c. Etap opracowania wyników i wniosków;
d. Wykorzystanie wyników inwentaryzacji.

5. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem spisu z natury środków trwałych:
a. Instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji;
b. Arkusze spisowe;
c. Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych;
d. Sprawozdanie zespołu spisowego.

6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu z natury:
a. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji;
b. Kierownik jednostki;
c. Główny księgowy;
d. Osoby odpowiedzialne materialnie;
e. Zadania członków zespołów spisowych.

7. Metody przeprowadzania spisu z natury środków trwałych:
a. metoda tradycyjna;
b. metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń.

8. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
a. Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych;
b. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek;
c. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych;
d. Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji;
e. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.