VAT w jednostkach sektora finansów publicznych dla początkujących i średnio zaawansowanych

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu w łatwy i zrozumiały sposób podnieść i uporządkować wiedzę uczestników w zakresie podstawowych pojęć i zasad podatku VAT. Uczestnicy przypomną sobie podstawy podatku VAT oraz poznają m.in.: zwolnienia z VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady odliczania, moment odliczania, pojęcie prewspółczynnika. Omówimy również kwestie formalne takie jak: korekty, split payment, obowiązki dokumentacyjne, MDR oraz JPK_VAT.

Szkolenie adresowane jest w głównej mierze do osób początkujących i średnio zaawansowanych, oraz tych którzy w swojej codziennej pracy zobowiązani są do współpracy z działem księgowości.

Program szkolenia

1. Podstawy VAT:
a. Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej – podstawowe zasady systemu podatku VAT;
b. Prawo rządzące podatkiem VAT;
c. Rola prawa Unii Europejskiej;
d. Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE;
e. Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów (MF);
f. Gdzie szukać przepisów i orzeczeń;
g. Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia);
h. Czynności opodatkowane VAT.

2. Podatnik i czynności opodatkowane:
a. Definicja podatnika VAT;
b. Kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
c. Centralizacja VAT – specustawa i orzecznictwo, raport NIK, typowe błędy dotyczące centralizacji VAT;
d. Dofinansowanie – jak podjąć decyzję co do kwalifikowalności VAT w danym przedsięwzięciu;
e. Przełomowe orzeczenia TSUE dotyczące projektów parasolowych (OZE) i azbestu;
f. Odszkodowania;
g. Najem i dzierżawa;
h. Dotacje celowe i projektowe,
i. Zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza;
j. Pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług;
k. Sprzedaż nieruchomości i środków trwałych.

3. Elementy podatku: podstawa opodatkowania; stawki VAT; zwolnienia z VAT; moment powstania obowiązku podatkowego.

4. Odliczanie VAT:
a. Zasady odliczania VAT – od jakich zakupów przysługuje prawo do odliczenia a od jakich nie;
b. Momenty odliczania VAT – kiedy powstaje prawo do odliczenia;
c. Proporcja odliczania VAT – istota oraz zasady kalkulacji, alokacja bezpośrednia;
d. Pojęcie prewspółczynnika;
e. Jak wyliczyć współczynnik i jak go korygować;
f. Alokacja bezpośrednia zakupów;
g. Przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022 r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury;
h. 24 czerwca 2022 r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.

5. Kwestie formalne:
a. Korekty faktur;
b. Split payment – podzielona płatność;
c. Obowiązki dokumentacyjne i techniczne: rejestry, faktury, deklaracje, informacje podsumowujące;
d. Kasy fiskalne;
e. JPK_VAT – podstawy i wyjaśnienia MF, typowe błędy;
f. Należyta staranność w VAT;
g. Biała lista;
h. MDR – raportowanie schematów podatkowych i procedury;
i. Procedury i zarządzenia.

6. Inne kwestie istotne dla sektora:
a. Transakcje międzynarodowe – podstawy;
b. WIS;
c. Nieodpłatne przekazania a VAT;
d. Rola wewnętrznych procedur podatkowych;
e. Odpowiedzialność za nieprawidłowe rozliczenia VAT;
f. Zabezpieczanie ryzyka podatkowego w jednostce;
g. Występowanie o interpretację MF;
h. Przygotowanie do kontroli podatkowej – obszary „wrażliwe”.

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.