Nieprawidłowości w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z perspektywy kontroli RIO oraz w orzeczeniach Głównej Komisji Orzekającej

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Zagadnienia związane z księgową ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy księgowych. Ewidencja inwestycji w zależności od źródeł ich finansowania, właściwa klasyfikacja, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich
z ewidencji i likwidacja – to tylko podstawowe kwestie, z którymi niemal codziennie borykają się działy księgowości. Zagadnienia te są jeszcze bardziej skomplikowane w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – szczególnie w aspekcie ostatnio wprowadzonych przepisów.

Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny przybliżyć Państwu nowe uregulowania prawne dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za ich ewidencję, inwentaryzację, ulepszenie oraz wycofanie z użytkowania.

Program szkolenia

1. Zakres kontroli środków trwałych przeprowadzanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

2. Ustawowe definicje środka trwałego (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

3. Uznanie i postać ŚT:
a. kiedy ŚT jest przeznaczony na potrzeby jednostki;
b. obiekt inwentarzowy – budynek, budowla, meble wbudowane na stałe, instalacje itp.;
c. zbiorczy obiekt inwentarzowy.

4. Wybrane nieprawidłowości w zakresie środków trwałych na przykładach:
a. dokumentacja, w tym terminowość prowadzonej dokumentacji;
b. ewidencja księgowa – konta 011, 013;
c. sprawozdawczość finansowa – prezentacja w bilansie oraz informacji dodatkowej;
d. umorzenia i amortyzacja;
e. inwentaryzacja, w tym wybór właściwej metody;
f. inne nieprawidłowości.

5. ŚT w budowie – istota i definicja.

6. Wybrane nieprawidłowości w zakresie środków trwałych w budowie i konta 080.

7. Wybrane nieprawidłowości w zakresie wartości niematerialnych i prawnych i konta 020.

8. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w orzeczeniach Głównej Komisji Orzekającej.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.