Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – e-dowody księgowe, e-dokumentacja, e-sprawozdania, e-inwentaryzacja w kontekście projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Elektroniczne formy dowodów księgowych, sprawozdań oraz pozostałej dokumentacji rachunkowości mogą stwarzać problemy zarówno techniczne, jak i formalne, wynikające m.in. z dotychczasowej ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć nowe uregulowania prawne dotyczące rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) w systemach informatycznych.

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na wymagania określone w ustawie o rachunkowości w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w systemach informatycznych, w tym warunki przetwarzania i bezpieczeństwa danych finansowo-księgowych oraz postępowanie z e-dokumentami.

Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa oraz wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Jego formuła została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości w JSFP odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie stosownych sprawozdań.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przetwarzania i bezpieczeństwa danych w księgach rachunkowych:
a. ustawa o rachunkowości;
b. uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Regulacje wewnętrzne w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa danych w księgach rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych:
a. polityka rachunkowości, w tym: wykaz ksiąg rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych;
b. inne zarządzenia wewnętrzne kierownika jednostki.

3. Podstawowe wymagania systemów informatycznych do prowadzenia rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych z uwzględnieniem wariantów pozyskania systemów informatycznych.

4. Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych:
a. wprowadzanie danych do systemu informatycznego a podejmowanie decyzji o sposobie zakwalifikowania danych do ujęcia w księgach rachunkowych;
b. dowody źródłowe, w tym e-dokumenty, ich kontrola i dekretacja;
c. e-sprawozdania finansowe i e-sprawozdania budżetowe: formy sporządzania, zasady podpisywania i przekazywania;
d. e-inwentaryzacja: wykorzystywanie nowoczesnych technologii do spisu z natury, potwierdzeń sald z kontrahentami oraz dokumentowania weryfikacji zapisów księgowych z e-dokumentami księgowymi.

5. Programowe zasady ochrony danych w księgach rachunkowych, w tym przede wszystkim metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.

6. Praktyczne przykłady elementów systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

7. Zasady zmiany systemów informatycznych do prowadzenia rachunkowości.

8. Przegląd prac Ministerstwa Finansów nad reformą ustawy o rachunkowości w dobie cyfryzacji.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.