Przygotowanie do wprowadzenia KSeF w JSFP – polityka rachunkowości, obieg dokumentów i instrukcja KSeF oraz obowiązujące przepisy w zakresie faktur ustrukturyzowanych

Dostępne terminy

Opis szkolenia

3 kwietnia 2024 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń przepisów o KSeF. System może stwarzać problemy zarówno techniczne, jak i formalne, wynikające m.in. z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie potencjalnie problemowych obszarów związanych z wdrożeniem krajowego systemu faktur elektronicznych oraz możliwych rozwiązań formalnych i organizacyjnych umożliwiających spełnienie wymogów określonych w ogólnie obowiązujących aktach prawnych. Problematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną i rachunkową dokumentów znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami.

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych, osób odpowiedzialnych za ewidencję księgową oraz sporządzających sprawozdania budżetowe.

Program szkolenia

1. Założenia KSeF:
a. formy w jakich mogą występować faktury w obiegu gospodarczym;
b. definicje związane z KSeF;
c. numer identyfikujący fakturę.

2. Narzędzia umożliwiające korzystanie z KSeF:
a. aplikacja podatnika;
b. zakres stosowania KSeF w jednostce.

3. Kary za niestosowanie KSeF.

4. Faktury korygujące w KSeF.

5. Przechowywanie faktur KSeF.

6. Proces wystawiania faktur KSeF:
a. moment wystawienia faktury KSeF;
b. dokumenty niewystawiane w KSeF (załączniki, specyfikacje);
c. otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF;
d. moment otrzymania faktury w systemie KSeF.

7. Dostęp do systemu KSeF:
a. rodzaje uprawnień;
b. zarządzanie uprawnieniami;
c. uwierzytelnianie w systemie.

8. Ogólny układ faktury w systemie KSeF.

9. System KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych:
a. problem otrzymywania faktur „na jeden numer NIP”;
b. uprawnienia ograniczone dla JST identyfikujące jednostkę w systemie KSeF;
c. problem identyfikacji jednostki w systemie KSeF;
d. procedura określania jednostek otrzymujących faktury w systemie wykorzystywanym przez JST.

10. Wdrożenie systemu w jednostce sektora finansów publicznych:
a. dostosowanie systemów informatycznych;
b. wprowadzenie nowych systemów do obsługi załączników do faktur.

11. Nowy obieg dokumentów:
a. akceptacja wstępna – sprawdzenie zgodności operacji z planem finansowym;
b. dekretacja dokumentu w systemie KSeF;
c. stwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentu w systemie KSeF;
d. umowy z kontrahentami w zakresie obrotu fakturami w systemie KSeF.

12. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych;
b. przechowywanie dokumentów w formie zdematerializowanej;
c. zmiana polityki rachunkowości w zakresie systemu KSeF.

13. Instrukcja w zakresie przygotowania procesu wdrożenia KSeF – wzór.

14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.