Nieprawidłowości w ewidencji księgowej w JSFP ujawnione w latach 2022-2023 – wnioski organów kontroli

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W trakcie kontroli prowadzonych przez uprawnione organy bardzo często ujawniane są naruszenia prawa dotyczące różnorodnych sfer związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej. Część z nich wpływała bezpośrednio lub pośrednio na poziom realizowanych dochodów oraz wartość posiadanego majątku. Wielokrotnie przedmiotem wystąpień pokontrolnych były sytuacje, w których doszło do bezpodstawnego poniesienia wydatków, co oznaczało uszczuplenie środków publicznych. Najwięcej nieprawidłowości ujawnia się w zakresie realizacji dochodów i przychodów, spraw związanych z księgowością i sprawozdawczością budżetową oraz wydatków i rozchodów.

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na tych zagadnieniach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych. Przeanalizowaliśmy wyniki dziesiątek kontroli i tak dobraliśmy materiał, aby omówić tylko te zagadnienia, które sprawiają najwięcej problemów.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników księgowości jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności do skarbników, głównych księgowych oraz samodzielnych księgowych.

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.:
a. na podstawie różnych dokumentów,
b. nadpłaty,
c. zaległości,
d. odraczanie terminu płatności,
e. rozłożenie na raty,
f. umorzenia,
g. przedawnienia.

2. Ewidencja odsetek od należności.

3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

4. Ewidencja wydatków, w tym min.:
a. wydatki remontowe i inwestycyjne,
b. wydatki strukturalne,
c. zaangażowanie,
d. wydatki niewygasające.

5. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.

6. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, likwidacja.

7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, w tym m.in.:
a. nadwyżki,
b. niedobory zawinione i niezawinione,
c. ubytki naturalne.

8. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

9. Ewidencja wyniku finansowego.

10. Fundusz jednostki.

11. Sprawozdawczość finansowa.

12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.