Mienie ruchome w jednostkach sektora finansów publicznych – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja – nowe regulacje

Dostępne terminy

Opis szkolenia

31 lipca 2023 roku weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa (SP), które w istotny sposób wpływają na sposób zbywania zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego.

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych zagadnień z zakresu gospodarowania mieniem SP i stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące tymi składnikami aktywów znały najnowsze akty prawne, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń i ich interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Szkolenie adresowane jest do księgowych jsfp, osób odpowiedzialnych za gospodarowanie i ewidencjonowanie mienia SP oraz uczestniczących w likwidacji i inwentaryzacji środków trwałych.

Program szkolenia

1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
a. Majątku trwałego;
b. Pozostałych środków trwałych;
c. Wartości niematerialnych i prawnych.

2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:
a. Zmiana miejsca użytkowania;
b. Odłączenie części zestawu np. monitora;
c. Przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.

3. Zmiany wprowadzone w 2023 r.:
a. Likwidacja szpitali tymczasowych, tzw. covidowych;
b. Urealnienie rzeczywistej wartości użytkowej dla podmiotu otrzymującego;
c. Zmiany sposobu wyceny składników podczas nieodpłatnego przekazania i obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

4. Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:
a. Wycena pojedynczych składników mienia ruchomego;
b. Wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.

5. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
a. Pojedynczy obiekt inwentarzowy;
b. Zbiorczy obiekt inwentarzowy;
c. Sieciowy obiekt inwentarzowy;
d. Wbudowany w inny środek trwały.

6. Powoływanie komisji do:
a. Oceny składników mienia ruchomego;
b. Przeprowadzenia przetargu.

7. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

8. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego:
a. Sprzedaż;
b. Nieodpłatne przekazanie, darowizna.

9. Zasady ustalania wartości rynkowej.

10. Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).

12. Sposoby zbycia mienia ruchomego wymagające zamieszczenia informacji w BIP.

13. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:
a. Sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);
b. Dzierżawa;
c. Najem;
d. Nieodpłatne przekazanie;
e. Darowizna;
f. Sprzedaż mienia pracownikowi.

14. Likwidacja składników mienia ruchomego.

15. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

16. Nakłady na składniki mienia ruchomego.

17. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:
a. Czy jednostka może sprzedać rower osobie prywatnej?
b. Czy każdy pracownik może kupić laptop?
c. Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
d. Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?

18. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.

19. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.