Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jsfp

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Zagadnienia związane z księgową ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy księgowych. Ewidencja inwestycji w zależności od źródeł ich finansowania, właściwa klasyfikacja, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji i likwidacja – to tylko podstawowe kwestie, z którymi niemal codziennie borykają się działy księgowości. Zagadnienia te są jeszcze bardziej skomplikowane w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – szczególnie w aspekcie ostatnio wprowadzonych przepisów.

Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny przybliżyć Państwu nowe uregulowania prawne dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za ich ewidencję, inwentaryzację, ulepszenie oraz wycofanie z użytkowania.

Program szkolenia

1. Ustawowe definicje środka trwałego (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

2. Zmiana w przepisach – podwyższenie kwoty ŚT do 10 tyś. zł wartości początkowej składnika majątkowego podlegającego amortyzacji jednorazowej.

3. Uznanie i postać ŚT:
a. kiedy ŚT jest przeznaczony na potrzeby jednostki;
b. obiekt inwentarzowy – budynek, budowla, meble wbudowane na stałe, instalacje itp.;
c. zbiorczy obiekt inwentarzowy – zestawy komputerowe.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji ŚT.

5. Definicja WNiP zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości (UoR): licencja OEM udzielona na urządzenie sterujące a licencje BOX.

6. Zasady ustalania wartości początkowej ŚT oraz WNiP:
a. cena nabycia i koszt wytworzenia;
b. szkolenia a wartość początkowa ŚT oraz WNiP;
c. ustanie wartości początkowej nabytego gruntu.

7. Zmiana wartości początkowej ŚT:
a. ulepszenie ŚT zgodnie z prawem bilansowym;
b. różnice między ulepszeniem a remontem i konserwacją;
c. zwiększenie lub zmniejszenie wartości ŚT zgodnie z prawem podatkowym i Krajowym Standardem Rachunkowości (KSR) nr 11 „ŚT”.

8. Zasady ewidencji ŚT oraz WNiP: regulacje w polityce rachunkowości; ewidencja syntetyczna – zasady funkcjonowania kont 011, 013, 020 po zmianie rozporządzenia; ewidencja analityczna – księga inwentarzowa oraz karta obiektu; ewidencja pozabilansowa.

9. Utrata wartości ŚT, WNiP oraz ŚT w budowie według UoR oraz KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

10. Zasady amortyzacji/umorzenie ŚT oraz WNiP:
a. regulacje w polityce rachunkowości;
b. ewidencja syntetyczna – konta 071 i 072;
c. ewidencja analityczna – tabela amortyzacyjna;
d. metody amortyzacji i stawki podatkowe;
e. wycena ŚT i WNiP na dzień bilansowy.

11. ŚT w budowie – istota i definicja:
a. moment rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;
b. merytoryczne i formalnoprawne przygotowanie inwestycyjnego procesu budowlanego;
c. ujęcie pierwszego wyposażenie w ewidencji;
d. ewidencja księgowa ŚT w budowie – konto 080;
e. zaniechanie inwestycji – spisanie bez efektu końcowego;
f. rozliczenie inwestycji.

12. Dokumentowanie operacji gospodarczych: przyjęcie ŚT do użytkowania; likwidacja ŚT; nieodpłatne przekazanie ŚT; zmiana miejsca użytkowania ŚT.

13. Zasady gospodarowania mieniem:
a. ustawa o gospodarce nieruchomościami;
b. formy sprzedaży – aukcja, przetarg, rokowania;
c. likwidacja składników rzeczowych majątku.

14. Problemy wyceny i ewidencji gruntów:
a. grunty jako obiekt inwentarzowy w świetle KŚT2016;
b. wycena gruntów, ich scalanie, podział i przekształcanie;
c. prezentacja gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania w sprawozdaniu finansowym, w tym w inf. dodatkowej;
d. specyfika inwentaryzacji, ewidencji oraz wyceny gruntów w wystąpieniach pokontrolnych oraz orzeczeniach GKO.

15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.