Planowanie i analiza środków budżetowych dysponenta III stopnia – kompleksowe warsztaty praktyczne

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Na szkoleniach dotyczących szczegółowych zagadnień rachunkowości budżetowej spotykać się można z pytaniami o możliwość przeprowadzenia zajęć dotyczących planowania i analizowania środków budżetowych dysponentów III stopnia.

Szkolenie ma na celu w łatwy i zrozumiały sposób podnieść i uporządkować wiedzę uczestników w zakresie m.in. opracowywania planu finansowego zgodnie z notą budżetową Ministra Finansów, planowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych, dokonywania zmian w planie wydatków, ewidencji zaangażowania. W trakcie szkoleniu poruszymy również problematykę: kontroli zarządczej, rzetelności ksiąg rachunkowych w kontekście obiegu dokumentów, naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zatwierdzania zmian w planie finansowym.

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i księgowych dysponentów III stopnia, osób merytorycznie odpowiedzialnych za klasyfikację dochodów i wydatków oraz osób uczestniczących w planowaniu wydatków.

Program szkolenia

1. Organizacja struktury dysponentów środków budżetowych – wojewoda w roli dysponenta części budżetowej.

2. Zasady gospodarki finansowej dysponenta III stopnia – obowiązki kierownika państwowej jednostki budżetowej.

3. Opracowywanie planu finansowego zgodnie z notą budżetową Ministra Finansów przez dysponentów III stopnia.

4. Limity wynagrodzeń w sferze budżetowej, grupowanie wydatków na potrzeby planowania finansowego.

5. Planowanie wydatków bieżących – w tym istota wydatków remontowych

6. Planowanie wydatków inwestycyjnych – rozporządzenie Rady Ministrów w zakresie finansowania inwestycji z budżetu państwa – studium przypadku:
a. przygotowanie inwestycji – uzyskanie zgody właściwego ministra ds. budownictwo;
b. program inwestycyjny – podstawowy dokument, który umożliwia wprowadzenie zadania inwestycyjnego do planu finansowego;
c. zadania inwestycyjne – wydatek bieżący czy wydatek majątkowy?

7. Dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych – przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.

8. Szczegółowe zasady wykonania ustawy budżetowej:
a. opracowywanie i zatwierdzanie planu finansowego w państwowej jednostce budżetowej;
b. dokonywanie zmian w planie finansowym w państwowej jednostce budżetowej;
c. moment zatwierdzenia zmian w planie finansowym.

9. Studium przypadku:
a. informacja od dysponenta wyższego stopnia o zmianie w planie finansowym w państwowej jednostce budżetowej;
b. wprowadzenie zmian w planie finansowym w państwowej jednostce budżetowej;
c. obowiązki kierownika państwowej jednostki budżetowej w zakresie zatwierdzenia planu finansowego po uzyskaniu informacji od dysponenta wyższego stopnia;
d. przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dokonywania wydatków oraz zaciągania zobowiązań.

10. Ewidencja zaangażowania jako system raportowania o wydatkowaniu środków publicznych.

11. Zasady opracowywania harmonogramu – zasilenie rachunku bankowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zasadami wykonaniu ustawy budżetowej.

12. Procedury kontroli zarządczej.

13. Obieg dokumentów księgowych – komunikacja wewnątrz jednostki.

14. Rzetelność ksiąg rachunkowych a procedury obiegu dokumentów księgowych.

15. Studium przypadku naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego w zakresie planowania oraz realizacji planu finansowego w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

16. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.