XVI Forum Finansów Publicznych

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Forum Finansów Publicznych to najważniejsza w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Temat przewodni tegorocznego FORUM to: Zamknięcie roku 2024 – wybrane problemy dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

Dzień 1 – 25 listopada 2024 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników [14:00-16:00]

Otwarcie Forum [16:00-16:15]

16:15-17:15 – Inwestycje jednostek budżetowych prowadzone na rzecz jednostek podległych (okoliczności podjęcia inwestycji oraz przekazania środków trwałych jednostkom podległym; kwalifikacja wydatków inwestycyjnych; zasady rozliczania, wyceny i przekazywania efektów inwestycji oraz związana z tym dokumentacja; wyniki kontroli NIK-u w przedmiotowym obszarze) – Janina Bielak

17:15-18:00 – Rzetelność ksiąg rachunkowych (wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych; omówienie istotnych zagadnień dotyczących sporządzania rachunku zysków i strat) – Damian Grzelka

18:00-19:00 – Wątpliwości z zakresu rachunkowości budżetowej (nieodpłatne przekazanie środków trwałych między jst a jej jednostkami organizacyjnymi lub samorządowymi jednostkami bez osobowości prawnej; odszkodowanie za odkup prawa użytkowania wieczystego gruntów; problemy ewidencyjne dotyczące energii odnawialnej) – dr Bożena Rudnicka

Kolacja [20:00]

Dzień 2 – 26 listopada 2024 (wtorek)

Śniadanie [7:30-9:00]

09:00-10:15 – Rachunki bankowe i karty płatnicze w jsfp (zasady funkcjonowania rachunków bankowych i kart płatniczych w jsfp; ewidencja operacji w księgach rachunkowych; środki na rachunkach bankowych i transakcje realizowane kartami płatniczymi w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych) – dr Dorota Adamek-Hyska

10:15-11:00 – Roczne sprawozdania z zakresu operacji finansowych (praktyczne informacje dotyczące odpowiedzialności kierownika jednostki za sprawozdawczość; zakres danych prezentowanych w sprawozdaniach; szczególne zasady sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach za czwarty kwartał; wybrane problemy związane ze sporządzeniem rocznego sprawozdania Rb-UZ; prawidłowe wykazywanie depozytów w sprawozdaniach Rb-N za czwarty kwartał) – Lucyna Kuśnierz

Przerwa [11:00-11:30]

11:30-12:15 – Wypalenie zawodowe pracowników służb finansowo-księgowych (identyfikacja wypalenia zawodowego i odróżnienie go od zmęczenia pracą; symptomy fizyczne, emocjonalne, behawioralne, rodzinne, społeczne i dotyczące pracy; etapy wypalenia zawodowego; radzenie sobie z jego oznakami i metody przeciwdziałania; psychoodporność jako narzędzie do redukcji stresu i wypalenia) – Marcin Furmański

12:15-13:00 – Zmiany w klasyfikacji budżetowej i wybrane problemy dotyczące sprawozdawczości budżetowej (zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2024 r., m.in. dodanie nowych rozdziałów, modyfikacja objaśnień do rozdziałów oraz paragrafów dochodowych i wydatkowych, w tym związanych ze środkami KPO w jst, terminy wejścia w życie poszczególnych regulacji; wybrane problemy dotyczące sprawozdawczości budżetowej, m.in. zaległości netto w Rb-27 i Rb-27S, pożyczki udzielane przez jst w Rb-NDS, środki pieniężne w Rb-ST i należności netto w Rb-3XX)) – Krystyna Gąsiorek

Obiad [13:00-14:30]

14:30-16:00 – Koszty i przychody na przełomie roku (ujęcie operacji gospodarczych z uwzględnieniem zasady memoriału oraz zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów; ewidencja zaangażowania na dzień bilansowy; księgowanie rozliczeń międzyokresowych i rezerw; wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych) – dr Mieczysława Cellary

Przerwa [16:00-16:30]

16:30-18:00 – Inwentaryzacja środków trwałych w budowie w związku z zamknięciem zadania inwestycyjnego (istota weryfikacji środków trwałych w budowie; porównanie zapisów ewidencyjnych z dokumentami księgowymi; ujęcie wszystkich nakładów na zadanie inwestycyjne od dnia jego rozpoczęcia do dnia zakończenia; weryfikacja środków trwałych w budowie na dzień bilansowy i na dzień zakończenia inwestycji; wycena obiektów inwentarzowych; protokół odbioru robót budowlanych a dostawy niefakturowane; wpływ waloryzacji umów na wartość środków trwałych w budowie; protokół z inwentaryzacji środków trwałych; uzgodnienie ewidencji analitycznej z syntetyczną a weryfikacja środków trwałych w budowie – odwołanie się do dokumentów księgowych) – dr Małgorzata Borowik

Kolacja [19:00]

Dzień 3 – 27 listopada 2024 (środa)

Śniadanie [7:30-09:00]

9:00-10:00 – Procedury zdawczo-odbiorcze przy przekazaniu mienia ruchomego (odpowiedzialność materialna za mienie; dokumentowanie powierzenia odpowiedzialności; umyślna i nieumyślna wina pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy; zasadność przeprowadzania inwentaryzacji przy zmianie osoby odpowiedzialnej; odpowiedzialność za mienie ogólnodostępne, np. urządzenia kserograficzne znajdujące się na terenie jednostki; dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; możliwość przypisania i uniknięcia odpowiedzialności za powierzone mienie) – Jarosław Jurga

10:00-11:00 – Egzekucja dochodów poza granicami Polski (należności podlegające regulacjom ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych; podmiot, do którego należy skierować tytuł wykonawczy; minimalna kwota dochodzenia należności; dokumenty sporządzane przez wierzyciela; zadania centralnego biura łącznikowego; dane ujmowane we wniosku o pomoc; możliwość kwestionowania przez zobowiązanego zasadności prowadzenia postępowania; przesłanki postawienia zarzutów; ryzyko popełnienia naruszenia określonego w art. 5 i 18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) – Zofia Wojdylak-Sputowska i Arkadiusz Sputowski

Zakończenie Forum [11:00]

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.